2018-06-25 In English  
Biostochastics SLU
         
 
Forskning
  Forskning vid Biostokastikum, Umeå
Inom skoglig forskning (eller mer allmänt, lantbruksforskning), med dess studier av biologiska, ekonomiska, tekniska och andra relaterade frågor, möter man en mångfald av problem som löses med hjälp av matematisk-statistiska teorier och metoder.

 
Projekt

  Statistisk inferens
Ansvariga/finansiärer: Biostokastikum, SLU, Umeå


  RESE - Remote Sensing for the Environment (1997-2002)
RESE är den hitintills största svenska satsningen på ett forskningsprojekt inom tillämpad fjärranalys. RESE arbetar för att information från satelliter inom kort skall komma till praktisk daglig användning i miljöövervakning och miljöanalyser.
Ansvariga/finansiärer: MISTRA, stiftelsen för miljöstrategisk forskning


  wRESEx - miljömålsuppföljning och bevarandestrategier för skog och våtmark i Gävleborgs och Dalarnas län med fjäranalys och GIS (2001-2003)
Projektet wRESEx ingick i RESE:s användarprogram. Samarbetspartner: Metria miljöanalys; Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg; Örebro universitet;
Ansvariga/finansiärer: MISTRA och länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län


  RESAP - Fjärranalys och jordbrukets effekter
Projektet fokuserar på jordbrukets påverkan på vattenmiljön och på odlingslandskapet och övergångszonen mellan jordbruksmark och skogsmark. De svenska miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och Ett rikt odlingslandskap berörs.
Ansvariga/finansiärer: Rymdstyrelsen


  SAGE - Service for the Provision of Advanced Geo-Information on Environmental Pressure and State
SAGE är ett av 10 projekt inom Europeiska rymdstyrelsens satsning på GMES Svenska samarbetspartner: Inst. för miljöanalys, SLU, Uppsala; Naturvårdsverket; Metria Miljöanalys; Länsstyrelsen i Dalarna
Ansvariga/finansiärer: ESA - Europeiska Rymdorganisationen


  WFD-REMGIS (The use of remote sensing and GIS for the implementation of the Water Framework Directive)
Projektet är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Dalarna, Metria Miljöanalys och Biostokastikum, SLU Umeå.

  GEOLAND, EUFP6 Programme
Svenska samarbetspartner: Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala; Naturvårdsverket, Metria Miljöanalys, Länsstylesen i Dalarna.

  AGORA for Biosystems

  Yt-EMG
Projektet avser att förbättra befintliga analysmetoder för yt-EMG samt vidga metodiken så att den kan fungera som ett komplement till nål-EMG. Projektet omfattar, bl a "Tids-frekvensanalys av EMG signaler" och "Analys av multielektrod registrerat EMG".
Ansvariga/finansiärer: Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik / EU:s strukturfonder


  Ekonomisk värdering av skogstillgångar med hänsyn till osäkerhet
Syftet med projektet är att utveckla metoder för att bedöma en skogstillgångs avkastning och risk. Samarbetspartner: Inst. för skogsekonomi, SLU
Ansvariga/finansiärer: SJFR


  Naturliga bakgrundshalter av bly, zink och arsenik i svenska ytvatten
Samarbetspartner: Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala
Ansvariga/finansiärer: Sveriges geologiska undersökning


  Utvärdering av statistisk metod för klassning av ekologisk status av vattenförekomst
Samarbetspartner: Institutionen för vattenbruk, SLU, Umeå
Ansvariga/finansiärer: Naturvårdsverket


  QTL analys
Ansvariga/finansiärer: Linnaeus Centre for Bioinformatics


  Utbytesprogram med Biometri vid Otto von Guericke Universitet i Magdeburg
Ansvariga/finansiärer: STINT


  Utbytesprogram med St-Petersburg
Ansvariga/finansiärer: SI-Visby


  Analys av högdimensions data
Ansvariga/finansiärer: Vetenskapsrådet


  Classification of land use and spatial indicators using satellite images - Innovation, development, and comparison
Samarbetspartner: Metria Miljöanalys
Ansvariga/finansiärer: Rymdstyrelsen


  Klinisk EEG analys och modellering
Samarbetspartner: Agora for Biosystems (KVA), Sigtuna; Karolinska Institutet, Solna

  Riskvärdering av kemiska ämnen
Samarbetspartner: Inst för miljömedicin, Karolinska Institutet.

  Datorintensiva metoder i multivariatanalys
Samarbetspartner: Inst. för matematisk statistik, Uppsala universitet

  Analys av variatioans koefficient
Samarbetspartner: Pharmacia & Upjohn.

  Biostatistisk analys
Samarbetspartner: Phadia

  GSELAND - GMES Projekt
Ansvariga/finansiärer: ESA - Europeiska rymdorganisationen


  Utveckling av spatio-temporala tillväxtmodeller för trädskiktet (2007- )
Samarbetspartner: Stokastiskt centrum, Chalmers tekniska högskola; Inst. skoglig resurshushållning, SLU, Umeå
Ansvariga/finansiärer: Ventenskapsrådet


  Cost-Benefit Analysis of River Regulation: The case of Emån and Ljusnan (2008-)
Samarbetspartner: Naturresursekonomer, Inst. för skogsekonomi, SLU; Inst. för vilt, fisk och miljö, SLU.
Ansvariga/finansiärer: Elforsk


  Rumslig heterogenitet, funktionell respons och predator-bytesdynamik (2008-)
Samarbetspartner: Institutionen för Ekologi, Miljö och Geovetenskap, Umeå universitet.
Ansvariga/finansiärer: Ventenskapsrådet


  Utveckling av biostokastiska metoder för analys av spatio-temporala signaler med tillämpning på muskelfysiologi och cancertumörers biologi (2008-)
Samarbetspartner: Medicinsk Teknik, Västerbottensläns landsting; Radiofysik, Umeå universitet och Västerbottensläns landsting.
Ansvariga/finansiärer: Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik / EU:s strukturfonder


 
Internationellt samarbete

  The Pennsylvania State University, USA
Professor G. P. Patil, Director of Center for Statistical Ecology and Environmental Statistics, Department of Statistics

  University of California at Santa Barbara, USA
Professor S. RAO JAMMALAMADAKA, Department of Statistics and Applied Probability

  Zhejiang University, China
Professor Zhengyan Lin, Section of Probability and Statistics, Department of Mathematics

  China University of Geosciences
Professor Dinghua Huang, Director of The Center of Space Science

 SLU, 901 83 Umeå • Tel 090-786 84 68
E-post Biostochastics@slu.se