Forskning
 

wRESEx - miljömålsuppföljning och bevarandestrategier för skog och våtmark i Gävleborgs och Dalarnas län med fjäranalys och GIS (2001-2003)


Projektet wRESEx ingick i RESE:s användarprogram. Samarbetspartner: Metria miljöanalys; Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg; Örebro universitet;

Såväl naturvård som miljöövervakning har hittills byggt tillståndsbeskrivningar, värderingar och analyser på stickprovsvis insamlad fältinformation och på vanligt kartmaterial. Den nya inriktningen i det regionala miljöarbetet har skapat ett behov av nya och kompletterande yttäckande underlag för att skapa den helhetssyn som direktiven kräver. Detta behov låg till grund för projektidén för wRESEx. Utgångspunkten var att fjärranalys av satellitdata i kombination med GIS skulle kunna ta fram det underlag som det regionala miljöarbetet kräver.

För mer utförlig information, se motsvarande sida på engelska.

Läs mer »