Forskning
 

Yt-EMG


Projektet avser att förbättra befintliga analysmetoder för yt-EMG samt vidga metodiken så att den kan fungera som ett komplement till nål-EMG. Projektet omfattar, bl a "Tids-frekvensanalys av EMG signaler" och "Analys av multielektrod registrerat EMG".

Syftet med projekt är att förbättra de i dag befintliga analysmetoderna för yt-EMG (dvs. icke invasivt EMG) för att i ökande grad kunna användas diagnostiskt i patientgrupper med rehabiliteringsbehov (t.ex. smärta och halvsidig förlamning efter stroke). Befintliga metoder för frekvensanalys av EMG-signalen baseras på Fourier-transformen som har antaganden till sin grund som oftast inte uppfylls vid klinisk yt-EMG. Därtill innebär de befintliga metoderna för frekvensanalys av EMG signalen (Fourier analys) att endast förlopp med en viss segmentlängd (tidsperiod) kan studeras med acceptabel frekvensupplösning. Med andra ord föreligger betydande svårigheter att analysera muskulär trötthet vid korta kontraktionscykler. Det finns ett stort behov att kunna studera dessa relativt snabba, dock naturliga, rörelser (tex gång) både i arbetslivet och i det kliniska arbetet med patienter. De metoder vi avser att tillämpa i föreliggande projekt möjliggör sådana bestämningar och innebär ett bättre utnyttjande av den registrerade EMG signalens informationsinnehåll, särskilt för den nya typen av elektrod bestående av många elektroder där det finns även spatial information. Vår forskning har delvis utarbetat tekniker (t ex Wavelet) för detta, dock behöver dessa metoder förfinas, vidareutvecklas och göras mer kliniskt användbara.