Forskning
 

Ekonomisk värdering av skogstillgångar med hänsyn till osäkerhet


Syftet med projektet är att utveckla metoder för att bedöma en skogstillgångs avkastning och risk. Samarbetspartner: Inst. för skogsekonomi, SLU

Genom att simulera framtida virkespriser och beståndsutveckling, analyseras avkastningen och risken vid olika skogsskötselsprogram. Med dessa data kan "bästa" samband mellan avkastning och risk (dvs det samband som minimerar risken vid given avkastningsnivå) etableras statistiskt. Denna funktion kan sedan användas dels för att utvärdera det nuvarande skogsbrukets ekonomiska effektivitet, dvs i hur hög grad man avviker från de optimala risk-avkastning kombinationerna, dels för att analysera en optimal sammansättning av en portfölj bestående av skog och andra finansiella tillgångar. Sambandet risk-avkastning kan slutligen också användas för att bedöma skogstillgångars virkesproduktionsvärde.