Forskning
 

Cost-Benefit Analysis of River Regulation: The case of Emån and Ljusnan (2008-)


Samarbetspartner: Naturresursekonomer, Inst. för skogsekonomi, SLU; Inst. för vilt, fisk och miljö, SLU.

Det är en stor utmaning att identifiera och genomföra åtgärder som ger miljönytta till
lägsta möjliga kostnad i vatten som är reglerade för vattenkraftproduktion. Därför
bedriver Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Fiskeriverket och svenska
vattenkraftproducenter gemensamt forskningsprogrammet Vattenkraft  Miljöeffekter,
åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten.

Inom forskningsprogrammet har SLU i Umeå och Karlstads universitet beviljats 17
miljoner till projektet Cost-Benefit Analysis of River Regulation: The case of Emån and
Ljusnan. Projektet ska utveckla verktygen för att beskriva samhällsekonomiska effekter
av åtgärder som förbättrar miljön i reglerade vatten. Det handlar om att med
utgångspunkt från dagens tillstånd undersöka de ekologiska effekterna av tänkbara
åtgärder, värdera deras kostnader och nyttor, karaktärisera osäkerheter och genomföra
välfärdsanalyser av olika handlingsalternativ.

Projektet ska framförallt ta hänsyn till biologiska effekter av åtgärder för att miljöanpassa
flödesregleringar och för att minska fragmentisering av vattendrag, t ex m h a
vandringsvägar för fisk. Ljusnan och Emån kommer att användas som
tillämpningsexempel. Tidigare har forskning om vattenkraftens miljöeffekter varit mer
eller mindre frikopplad från samhällsnyttan i tänkbara åtgärder. Nu satsas både på att ta
fram kunskap om sambandet mellan åtgärder och biologiska effekter och på att utveckla
metoderna för samhällsekonomisk värdering av åtgärderna.

Ekonomer, statistiker och naturvetare kommer att samarbeta i projektet och arbetet
kommer att bedrivas i internationellt utbyte. Det handlar om forskning med
vetenskapliga mål, men det är också ett uttalat mål att forskarna kontinuerligt ska
samarbeta med och stimulera till en dialog med och mellan avnämarna, det vill säga
finansiärer som Energimyndigheten, vattenkraftindustrin, Fiskeriverket och
Naturvårdsverket, samt med olika intressenter vid Emån och Ljusnan, med fiskeråd,
fiskodlingar, kommuner, vattenmyndigheter och länsstyrelser.