Forskning
 

RESE - Remote Sensing for the Environment (1997-2002)


RESE är den hitintills största svenska satsningen på ett forskningsprojekt inom tillämpad fjärranalys. RESE arbetar för att information från satelliter inom kort skall komma till praktisk daglig användning i miljöövervakning och miljöanalyser.

Huvudsyftet med vårt projekt "Stickprovsmetoder och modeller för variation i tid och rum" inom RESE var att utveckla kvalitetssäkrade metoder för miljöövervakning på landskapsnivå och uppföljning av tillståndet i skyddad/värdefull natur, samt att ta fram underlag för bevarandestrategier.

Trots att bild- och fjärranalys är överhopad med ad hoc metoder så behövs även en teoretisk bas. Analyser bör baseras på välformulerade modeller så att det blir möjligt att utvärdera kvaliteten samt t.o.m. utveckla optimala metoder. Överraskande bra resultat kan erhållas för ad hoc metoder, men det finns ingen möjlighet att bedöma om det beror på lyckliga omständigheter eller om metoden rent generellt kan förväntas ge bra resultat. De matematisk statistiska modeller som utvecklats inom detta projekt bildar en bra bas för att utvärdera olika metoder samt förbättra dem och ge dem en hög grad av allmängiltighet. Projektets övergripande mål var att utveckla metoder och modeller, som kan användas i miljöövervakningssystem. Projektet bestod av ett antal delprojekt. Nedan följer några exempel: Kontextuella klassificeringsmetoder där variation i rum och tid utnyttjas. Resamplingmetoder. Gränsdetektering och Gibbs sampling. Integration av fältdata och fjärranalysinformation.

För mer detaljerad information, se motsvarande sida på engelska.


Läs mer »